Jest?abí Lhota
Naposledy aktualizováno: 1.7.2013
Z OBECN? KRONIKY PAM?TI OBCE JEST ?AB? LHOTY A VOL?RNY
?

n10.dubna 1907- Rolnická ?tená?ská beseda založena,původní název m?l:OB?ANSK? BESEDA

n

Na mimo?ádné valné hromad? dne 28.?íjna 1909 byla  p?ejmenovaná na:ROLNICKOU ?TEN??SKOU BESEDU po?ádala p?ednášky o chovu dobytka,zem?d?lství,též kulturní p?ednášky:Karel Havlí?ek Borovský

n

Uspo?ádala také jeden koncert,který se p?kn? vyda?il.Též se beseda starala o vzhled obce.Dále byly po?ádány deklama?ní a ?ajové ve?írky s tancem.

n

Beseda vlastní dosud velmi cennou knihovnu o n?kolika svazcích našich p?edních spisovatelů.

n

Knihovnu spolku  vede úrovn? již dlouhá léta Milouš Sou?ek.Nové knihy se stále p?ikupují.

n

Hlavním úkolem spolku bylo další  vzd?lání ?lenů ?tením zábavných,pou?ných a odborných knih.

n

V záv?ru p?ednášky p?ál besed? ?ítající toho ?asu 42 ?lenů mnoho a mnoho zdaru a rozvoje!!!!!!!!!!!!!!

 

 

1923 HOSPOD??SK? BESEDA

n

Mající p?knou knihovnu o 370 svazcích.Knihovna je v hostinci p.Fr Havránka a ?ile se jí užívá zejména v zim?.

n

Knihovna obecní není dosud z?ízena ,až je na ni uloženo v místní záložn? 2000,-k?

??KNIHA JE ŽIVN? CHL?B DUŠE??